Aktualności

30.09.2014 r.

Od lutego 2013 r. do sierpnia 2014 r. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu kierunków budowlanych i mechanicznych (szkoły z terenu całego kraju) wzięli udział w realizowanych w Warszawie i jej okolicach stażach prowadzonych w rzeczywistych warunkach środowiska pracy – w przedsiębiorstwach budowlanych (i – dodatkowo – w specjalistycznych pracowniach konserwacji zabytków współpracujących z przedsiębiorstwami-partnerami projektu). W sierpniu 2014 r. dobiegła końca realizacja projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

W wyniku naboru otwartego do 3. edycji „Aedifico et Conservo” do projektu zgłosiły się 354 osoby, z czego staże ukończyło 322 osoby (170 mężczyzn i 152 kobiety).
Wiek stażystów i stażystek, którzy ukończyli staże w ramach 3. edycji projektu:
18-24 lata: 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna)
25-34 lata: 83 osób (41 kobiet i 42 mężczyzn)
35-44 lata: 69 osoby (34 kobiety i 35 mężczyzn)
45-49 lat: 41 osób (16 kobiet i 25 mężczyzn)
50-65 lat: 126 osób (59 kobiet i 67 mężczyzn)

Wykształcenie stażystów i stażystek, którzy ukończyli staże:
- ponadgimnazjalne: 38 osób (4 kobiety i 36 mężczyzn)
- pomaturalne: 2 osoby (2 mężczyzn)
- wyższe: 282 osób (148 kobiet i 134 mężczyzn)

W projekcie udział wzięło 87 osób z terenów wiejskich, w tym 30 kobiet i 57. Osoby te mają z  reguły utrudniony dostęp do specjalistycznych szkoleń i staży, do udziału w warsztatach w specjalistycznych pracowniach konserwacji architektury i zabytków. Udział w projekcie pozwolił im na poszerzenie kwalifikacji zawodowych o umiejętności praktyczne w zakresie nowych metod konserwacji architektury i wystroju architektonicznego. 235 stażystów (w tym 122 kobiety i 113 mężczyzn) było mieszkańcami miast.

Na podstawie wniosków i rekomendacji rozwiązań wypracowanych w 1. i 2. edycji projektu opracowany został przez ekspertów Artin i Hereditas Program Doskonalenia Zawodowego / PDZ. Zgodnie z rekomendacjami z 1. i 2. edycji projektu nacisk w PDZ w 3. edycji położony został na projektowanie architektoniczne ICT, praktyczne zajęcia na terenie realizacji arch-bud, nowe technologie w konserwacji wystroju architektonicznym (kamień/sztukaterie/drewno/metal), co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom BO (ankiety 1. i 2. edycja) i zgodne ze wskazaniami Artin (realizacja staży w 1. i 2. edycji projektu). Propozycja PDZ w tej formie przesłana została do szkół, które w wyniku rekrutacji zgłosiły udział swoich nauczycieli. Rozszerzenie i uzupełnienie PDZ po konsultacji na poziomie szkół polegało na wniesieniu do PDZ elementów i zakresów tematycznych pożądanych/wskazanych przez szkoły. Elementy te zostały odpowiednio rozbudowane i opisane pod kątem zarówno merytorycznym, jak i metodologicznym, tak aby mogły w jak najszerszym zakresie spełnić oczekiwania nauczycieli/-elek szkół zawodowych kier. bud i mech. W ścisłym porozumieniu ze szkołami program staży został uzupełniony o pożądane przez szkoły elementy praktyk i zakresy tematyczne, do których należały zagadnienia zw. z architekturą i rewitalizacją pałaców fabrykanckich w miastach przemysłowych (w tym głównie Łodzi) oraz architektura krajobrazu – założenia klasztorne na przestrzeni wieków. Tak opracowana ostateczna wersja PDZ (wydana na CD) służyła Opiekunom staży jako podstawa programowa podczas staży, a beneficjentom – jako materiał pomocniczy do staży. Na etapie upowszechniania rezultatów projektu PDZ został wydany w formie książki (uzupełniony o elementy, które pojawiły się w trakcie realizacji staży, zakresy tematyczne etc.). Książka zawiera m.in. materiały dot. łódzkich pałaców fabrykanckich, rewitalizacji obiektów rezydencjonalnych, stolarki otworowej (drzwi biegunowe), rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów. Wzorem 1. i 2. edycji ukazał się też specjalny dodatek metodyczny dla nauczycieli zawodowych do „Spotkań z Zabytkami” (wydawany przez Hereditas ogólnopolski dwumiesięcznik dot. architektury/konserwacji, nakład 6000, pomiar fvat), co poszerza krąg odbiorców projektu. Zawartość: praktyczne materiały poszerzające zakresy tematyczne uwzględnione w PDZ, dot. kamieniarki (zwł. „marmurów” świętokrzyskich).

W realizację projektu zaangażowane było 1 przedsiębiorstwo branży budowlano-mechanicznej – Artin Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o. (rezultat osiągnięty zgodnie z planem, pomiar na podst. harmonogramów staży). Program stażu przewidywał m.in. prace budowlano-konserwatorskie na terenie pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, prace odgrzybieniowe sklepień nad piwnicami, remont więźby dachowej, rewaloryzacja parku). Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty rewitalizacji, czyli adaptacji obiektu do nowych funkcji. W ramach zajęć na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki wykonywali ponadtoprace remontowo-konserwatorskie w warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. (przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). W pracowni konserwacji drewna Artin realizowali prace nad konserwacją secesyjnej stolarki drzwiowej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.), a w pracowni sztukaterii – kładli powłoki na odlewy sztukatorskie.

W ramach zajęć dotyczących praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Artin. Tradycyjnie program staży przewidywał ponadto wizyty studyjne w łódzkich obiektach postindustrialnych i pałacach fabrykantów łódzkich, podczas których stażyści i stażystki zostali włączeni w analizę aktualnie wdrażanych koncepcji zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej i rezydencjonalnej.

Wszyscy nauczyciele i nauczycielki, którzy wzięli udział w programie doskonalenia zawodowego w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, przyswoili praktyczne umiejętności i wiedzę przekazaną w ramach stażu. Osoby, które ukończyły staże, poszerzyły umiejętności dostosowane do realiów współczesnej gospodarki w zakresie nowych technologii w budownictwie, konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego oraz projektowaniu architektonicznym ICT. Wszystkie osoby, które wypełniły testy wiedzy ex post wykazały przyrost wiedzy w stosunku do posiadanej przed rozpoczęciem staży (testy ex ante). Uczestnicy i uczestniczki projektu poszerzyli wiedzę w zakresie wdrożenia nowych technik multimedialnych i nowoczesnych metod w pracy z uczniem.

W wyniku realizacji projektu wypracowano kierunki współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorstwami, a wyniki badania ewaluacyjnego ex post (ankiety ewaluacyjne ex post, w których uczestnicy określili m.in. zamiar podjęcia współpracy z przedsiębiorstwami) wykazały, że:
124 stażystów (w tym 75 mężczyzn i 49 kobiet) zdecydowanie zamierza podjąć współpracę
z przedsiębiorstwami, których profil jest zbieżny z profilem ich szkoły – po zakończeniu staży
160 stażystów (w tym 74 mężczyzn i 86 kobiet) raczej zamierza podjąć współpracę
z przedsiębiorstwami, których profil jest zbieżny z profilem ich szkoły – po zakończeniu staży

Przypominamy, że w ramach projektu Aedifico et Conservo powstał specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. Zapraszamy do lektury!

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom naszych staży
dziękujemy za spędzony z nami czas!

Zespół Fundacji Hereditas

29.08.2014 r.

W sierpniu zakończyliśmy z sukcesem dwa ostatnie staże w ramach projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Wzięło w nich udział łącznie 50 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn.

Program stażu przewidywał m.in.:

- prace terenowe: w pałacu i parku w Guzowie (badania architektoniczne, odkrywki, prace odgrzybieniowe)

- prace na terenie kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie (badania architektoniczne, odkrywki, praca przy stolarce drzwiowej)

- prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy z ok. 1904 r. (skrzydła i ościeżnice)

- nakładanie powłok malarskich i złoceń na odlewy sztukatorskie

- projektowanie w systemie AutoCAD (koncepcje architektoniczne przedsiębiorstwa budowlanego Artin)

- finansowanie planów dot. inwestycji w zabytkowych budynkach

- wizyty studyjne na terenie Łodzi (projekty konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażane koncepcje zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji).

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach:

Pyt.: Najbardziej podobało mi się:

- dobór prowadzących zajęcia – kompetentni, potrafiący nawiązać dobry kontakt z grupą, PASJONACI, „natchnęli” mnie nowymi pomysłami

- zajęcia w pracowni obróbki drewna i zajęcia w pracowni sztukaterii

- wszystkie zajęcia bardzo mi się podobały, również miejsce zakwaterowania

- zajęcia z AutoCAD oraz sztukaterii

- wszystkie zajęcia były ciekawe


Pyt.: Sugestie, uwagi wobec staży z tej tematyki:


- proszę o więcej w tematyce projektowania, kreślenia, kosztorysowania

- kolejny staż – dot. AutoCADa

- Dobrze byłoby zorganizować również zajęcia z kosztorysowania np. w programie Norma Export lub zwiększyć liczbę godzin zajęć z AutoCADa

- zajęcia z AutoCAD pod kątem projektowania architektonicznego

- bez zastrzeżeń!

Informujemy, że nabór na staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce” został zamknięty.

Obecnie trwa etap upowszechniania rezultatów projektu, który zainicjowało wydanie specjalnego dodatku metodycznego do numeru 7-8/2014 dwumiesięcznika „Spotkania z Zabytkami” (najstarsze ogólnopolskie czasopismo dot. ochrony zabytków, wydawane od 2010 r. przez Fundację Hereditas). Dodatek, do którego materiał przygotował dr Michał Wardzyński (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego), poświęcony został w całości problematyce konserwacji wapieni („marmurów”) świętokrzyskich. Dodatek, który stanowić może źródło pomocy w pracy zawodowej nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, wręczany jest uczestnikom staży oraz rozsyłany wybranym szkołom zawodowym z branży architektoniczno-budowlanej z całej Polski. Zachęcamy do lektury!

Jednocześnie kontynuowane są prace nad wydaniem Programu Doskonalenia Zawodowego (PDZ) projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Publikacja, zaplanowana do wydana w nakładzie 1500 egz., będzie trwałym efektem projektu. Dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu książka stać się może praktycznym podręcznikiem, pomocnym w pracy zawodowej. Książka ukaże się drukiem we wrześniu 2014 r.

30.07.2014 r.

W lipcu zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Wzięło w nich udział 31 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 18 kobiet i 13 mężczyzn.

Program stażu przewidywał m.in. prace budowlano-konserwatorskie na terenie pałacu w Guzowie (badania architektoniczne, odkrywki), prace na terenie kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie (badania architektoniczne, odkrywki), prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy z ok. 1904 r. (skrzydła i ościeżnice), nakładanie powłok malarskich i złoceń na odlewy sztukatorskie. W ramach programu uczestnicy i uczestniczki pracowali ponadto na projektami architektonicznymi przedsiębiorstwa budowlanego ARTIN (partner projektu) – w systemie AutoCAD – a także zostali wdrożeni w działania zw. z finansowaniem inwestycji w obiektach zabytkowych.

odczas wizyt studyjnych w obiektach zabytkowych na terenie Łodzi analizowali projekty konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich (adekwatnie do potrzeb zgłoszonych przez szkoły na etapie konsultacji Programu Doskonalenia Zawodowego ze szkołami) i koncepcje zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach:

Pyt.: Najbardziej podobało mi się:

- konserwacja, AutoCAD, renowacja, sztukateria

- poznanie ludzi z branży budowlanej, wymiana doświadczeń pomiędzy innymi uczestnikami oraz prowadzącymi zajęcia, starannie przygotowane zajęcia

- wszystkie działania profesjonalnie wykonano

- ciekawa tematyka zajęć, poruszanie różnorodnych zagadnień, przyjazna atmosfera, wzorowa organizacja

- program stażu w każdym punkcie zadowalający, ogólna ocena stażu – b. dobra

- PROGRAM DOSKONAŁY

- Niczego nie zabrakło, nawet pogoda dopisała


Pyt.: Sugestie, uwagi wobec staży z tej tematyki:

- Uważam, że wszystko było wspaniale zorganizowane, ale brakowało mi zwiedzania Warszawy (ciekawych budowli, elementów architektonicznych, parków, ogrodów, małej architektury)

- powtarzać cyklicznie staże

- powtarzać staże celem ugruntowania wiedzy

- KOLEJNE SZKOLENIE I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ĆWICZEŃ

Informujemy, że nabór na staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce” został zamknięty – istnieje możliwość zapisu wyłącznie na listy rezerwowe na ostatnie staże w terminach:

SIERPIEŃ (1) 2014: 28.07 i 6.08.2014
SIERPIEŃ (2) 2014: 5-14.08.2014

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona.

27.06.2014 r.

W 2. kwartale 2014 r. rozpoczęliśmy prace nad wydaniem Programu Doskonalenia Zawodowego (PDZ) projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. PDZ opracowany został przez ekspertów ARTIN i Hereditas na podstawie wniosków i rekomendacji rozwiązań wypracowanych w 1 edycji projektu. Zgodnie z rekomendacjami z 1. edycji projektu nacisk w PDZ niniejszej edycji położony został na projektowanie architektoniczne ICT, prace na terenie realizacji budowlano-konserwatorskich oraz nowe technologie w konserwacji wystroju architektonicznym/kamień/sztukaterie/drewno/metal), co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczestników i uczestniczek (ankiety odbiorców 1. i 2. edycji) i jest zgodne ze wskazaniami ARTIN (realizator stażu w 1 edycji „Aedifico et Conservo”). We wstępnej – elektronicznej – wersji PDZ został rozesłany nauczycielom jeszcze przed rozpoczęciem staży, po merytorycznej redakcji Specjalisty ds. Programu Doskonalenia Zawodowego. W ścisłym porozumieniu ze szkołami, które zgłosiły udział swoich nauczycieli do projektu, program staży został następnie uzupełniony o pożądane przez te szkoły elementy staży i zakresy tematyczne.

Wśród nich znalazły się:

- architektura rezydencjalna Łodzi – pałace fabrykantów łódzkich, ich konserwacja, renowacja i rewitalizacja

- architektura krajobrazu (ogrody klasztorne).

Tak opracowana wersja PDZ została przekazana Opiekunom Staży jako podstawa programowa (metodologia, materiały, prezentacje), a uczestnikom i uczestniczkom projektu – jako materiał pomocniczy do staży. Zakończyliśmy już prace redakcyjne, trwa opracowanie graficzne materiału do wydania wersji książkowej PDZ. Publikacja, zaplanowana do wydana w nakładzie 1500 egz., będzie trwałym efektem projektu. Dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu książka stać się może praktycznym podręcznikiem, pomocnym w pracy zawodowej. Książka ukaże się drukiem we wrześniu 2014 r.

Jednocześnie kończą się prace nad wydaniem specjalistycznego dodatku metodycznego do czasopisma „Spotkania z Zabytkami” (najstarsze ogólnopolskie czasopismo dot. ochrony zabytków, wydawane od 2010 r. przez Fundację Hereditas). Dodatek poświęcony będzie w całości problematyce konserwacji wapieni („marmurów”) świętokrzyskich i ukaże się drukiem razem z numerem 7-8/2014 czasopisma.

Przypominamy, że w ramach projektu Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, zawierający szereg artykułów dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. Jednym z elementów portalu jest panel „Zapytaj eksperta”, na którym zamieszczamy odpowiedzi współpracujących z Hereditas specjalistów na pytania nadesłane przez uczestników staży Aedifico et Conservo. Zachęcamy do lektury już zamieszczonych treści oraz do skorzystania z wiedzy i porad naszych ekspertów!

31.05.2014 r.

W maju 2014 r. zakończyliśmy kolejne staże w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Wzięło w nich udział 36 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 21 kobiet i 15 mężczyzn.

Program stażu przewidywał m.in.:

- prace budowlano-konserwatorskie na terenie pałacu w Guzowie (badania architektoniczne, odkrywki)

- prace na terenie kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie (badania architektoniczne, odkrywki)

- prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy z ok. 1904 r. (skrzydła i ościeżnice)

- nakładanie powłok malarskich i złoceń na odlewy sztukatorskie

- projektowanie w systemie AutoCAD (koncepcje architektoniczne przedsiębiorstwa budowlanego Artin)

- finansowanie planów dot. inwestycji w zabytkowych budynkach

- wizyty studyjne na terenie Łodzi (projekty konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażane koncepcje zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji).

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach:


Pyt.: Najbardziej podobało mi się:

- zajęcia praktyczne, które przybliżyły mi ideę ochrony zabytków, a nawet najdrobniejszych „staroci”, zajęcia z AUTO CAD, bo będę wykorzystywać ten program na lekcjach

- atmosfera, prowadzący z pasją i b. dobrym przygotowaniem merytorycznym, dobór tematyki, elastyczne podejście prowadzących do wymagań i zapotrzebowań grupy

- zajęcia z Panem Andrzejem Cichym, Panem Michałem Krasuckim, Panem Bartkiem Rossą

- zajęcia z panem Andrzejem Cichym (konserwacja i renowacja drewna), zajęcia z panem Michałem Krasuckim (w Guzowie i Łodzi)

- zajęcia z p. Andrzejem Cichym dot. konserwacji drewna i historii architektury

- zajęcia w pracowni konserwacji drewna, sztukaterii, praktyki terenowe (pałac w Guzowie)


Pyt.: Sugestie, uwagi wobec staży z tej tematyki:


- Można wprowadzić tematykę dotyczącą konserwacji elementów metalowych: ogrodzeń, elementów na cmentarzach, jak również elementy historyczne sieci np. wodociągi, kanały. Stąd tez prośba o następną edycję staży!!

- kontynuacja zajęć z AUTO CAD (koniecznie z p. Bartkiem [Rossą], więcej zajęć z konserwacji z p. A. Cichym, więcej wizyt studyjnych po Mazowszu z p. Michałem [Krasuckim]

- kontynuacja – dalsze edycje

Informujemy, że nabór na staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce” został zamknięty – istnieje możliwość zapisu wyłącznie na listy rezerwowe na staże w terminach:

LIPIEC 2014: 7-16.07.2014
SIERPIEŃ (1) 2014: 28.07 i 6.08.2014
SIERPIEŃ (2) 2014: 5-14.08.2014

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/
Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona!

30.04.2014 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 2(14) marzec/kwiecień 2014 dwumiesięcznika "Kształcenie Zawodowe" ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi "Aedifico et Conservo"

pt. "Zapraszamy na wiosenno-letnie staże
Aedifico et Conservo
w przedsiębiorstwach zawodowych"


Zachęcamy do lektury!

W kwietniu 2014 r. zakończyliśmy kolejny staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Wzięło w nim udział 18 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 6 kobiet i 15 mężczyzn.

Program stażu przewidywał m.in. kontynuację prac budowlano-konserwatorskich na terenie pałacu w Guzowie (badania architektoniczne, odkrywki). W ramach godzin przeznaczonych na prace na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki pracowali w obrębie kamienicy z końca XIX w. w Warszawie (badania architektoniczne, odkrywki, ). W pracowni konserwacji drewna Artin w Piasecznie nauczyciele i nauczycielki wykonywali prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy z ok. 1904 r. (skrzydła i ościeżnice), a w pracowni sztukaterii nakładali powłoki malarskie i złocenia na odlewy sztukatorskie. W ramach praktycznego projektowania w systemie AutoCAD uczestnicy i uczestniczki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez przedsiębiorstwo budowlane Artin. Zostali także włączeni w przygotowywanie finansowych planów dot. inwestycji w zabytkowych budynkach.

W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki analizowali aktualnie realizowane projekty konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażane koncepcje zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji. W ramach wizyt studyjnych skupiono się m.in. na ocenie stanu technicznego obiektów zabytkowych po i w trakcie rewitalizacji.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach:

Pyt.: Najbardziej podobało mi się:

- zajęcia w pracowni sztukaterii, pracownia konserwacji drewna

- wysokie kompetencje osób prowadzących

- dobra organizacja

- zajęcia z AutoCAD-em, podczas których poznałam wiele jego ciekawych zastosowań

- tematyka konserwacji drewna


- możliwość bezpośredniego kontaktu z konserwatorami, dostęp do narzędzi, praktyczne wykonywanie zadań, kontakt z wybitnymi fachowcami iuzyskanie informacji „z górnej półki”


- kompetencje prowadzących zajęcia, ciekawe i przystępne przygotowanie mnie do zajęć

- osoby prowadzące zajęcia – bardzo kompetentne

Pyt.: Sugestie, uwagi wobec staży z tej tematyki:

- Można byłoby pracować na jednym elemencie; od momentu czyszczenia, zabezpieczenia do malowania. - Informacje kamieniarskie

Przypominamy, że trwa nabór na wakacyjne staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

LIPIEC 2014:  7-16.07.2014
SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014

Zachęcamy do możliwie szybkiego nadsyłania formularzy zgłoszeniowych! Prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili – może zabraknąć miejsc!

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona!

31.03.2014 r.

Miło jest nam ponadto poinformować, że Partner projektu przedłużył promocję – ufundowanie nagród rzeczowych (tabletów) dla wszystkich szkół/instytucji, które w terminie do 31 marca 2014 r.  zgłoszą do udziału w stażach „Aedifico et Conservo III” co najmniej pięciu nauczycieli i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu. Warunkiem uzyskania przez szkołę/instytucję nagrody jest ukończenie przez tych nauczycieli staży „Aedifico et Conservo III” w roku szkolnym 2013/14.

Zachęcamy do skorzystania z naszych staży. Czekamy na Państwa zgłoszenia!

W marcu 2014 r. zakończyliśmy kolejny staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Wzięło w nim udział 18 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 9 kobiet i 9 mężczyzn.

Program stażu przewidywał m.in. kontynuację prac budowlano-konserwatorskich na terenie pałacu w Guzowie (stratygrafia). W ramach godzin przeznaczonych na prace na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki pracowali w obrębie Fortu Traugutta w Warszawie (prowadzili prace odgrzybieniowe oraz skuwali tynki), na terenie którego trwają prace rewitalizacyjne pod kątem jego adaptacji do celów muzealnych. W pracowni konserwacji drewna Artin w Piasecznie nauczyciele i nauczycielki wykonywali prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy z ok. 1904 r. (skrzydła i ościeżnice), a w pracowni sztukaterii nakładali powłoki malarskie i złocenia na odlewy sztukatorskie. W ramach praktycznego projektowania w systemie AutoCAD uczestnicy i uczestniczki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez przedsiębiorstwo budowlane Artin. Zostali także włączeni w przygotowywanie finansowych planów dot. inwestycji w zabytkowych budynkach.

W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki analizowali aktualnie realizowane projekty konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażane koncepcje zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji. W ramach wizyt studyjnych skupiono się m.in. na ocenie stanu technicznego obiektów zabytkowych po i w trakcie rewitalizacji.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach (tym razem największym zainteresowaniem cieszyły się prace z konserwacji sztukaterii):

Pyt.: Najbardziej podobało mi się:

- wizyty studyjne w Łodzi z p. Michałem Krasuckim

- zajęcia w Guzowie

-
[…] ocena stanu technicznego obiektów zabytkowych

- zajęcia z Panem Andrzejem Cichym – wspaniała osobowość, pasjonat. Dostarczył mi wiele cennych informacji.


- ciekawe obiekty w trakcie realizacji konserwatorskich, jak i te już po rewitalizacjis

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór na staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

KWIECIEŃ 2014: 31.03-9.04.2014
MAJ (1) 2014:  5-9 i 19-23.05.2014
MAJ (2) 2014:  12-16 i 26-30.05.2014
LIPIEC 2014:  7-16.07.2014
SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014

Zachęcamy do możliwie szybkiego nadsyłania formularzy zgłoszeniowych! Prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili, zwłaszcza w przypadku późniejszych staży – może zabraknąć miejsc!

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona!

28.02.2014 r.

W luty 2014 r. zakończyliśmy kolejny staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Wzięło w nim udział 22 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 10 kobiet i 12 mężczyzn.

Program stażu przewidywał m.in. kontynuację prac budowlano-konserwatorskich na terenie pałacu w Guzowie (prace pomocnicze przy remoncie więźby dachowej). W ramach godzin przeznaczonych na prace na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki pracowali w obrębie warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie (zdejmowanie niehistoryczne powłok ze stolarki drzwiowej i okiennej, wykonywanie odkrywek). W pracowni konserwacji drewna Artin w Piasecznie nauczyciele i nauczycielki wykonywali prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy secesyjnej (skrzydła i ościeżnice), a w pracowni sztukaterii nakładali powłoki malarskie i złocenia na odlewy sztukatorskie.

W ramach praktycznego projektowania w systemie AutoCAD uczestnicy i uczestniczki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez przedsiębiorstwo budowlane Artin. Zostali także włączeni w przygotowywanie finansowych planów dot. inwestycji w zabytkowych budynkach.

W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki analizowali aktualnie realizowane projekty konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażane koncepcje zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach (tym razem największym zainteresowaniem cieszyły się prace z konserwacji sztukaterii):

Pyt.: Najbardziej podobało mi się:

- bezpośredni kontakt ze specjalistami oraz ich warsztatami

- zajęcia przeprowadzone w pracowni drewna i sztukatorskiej

-
[…] praca z drewnem, w AutoCADzie

- zajęcia praktyczne w pracowni konserwacji drewna, obsługa AutoCAD


- treści stażu były przekazywane w zrozumiały sposób, panowała miła atmosfera, prowadzący staże byli bardzo dobrze przygotowani


- wyjazdy terenowe, AutoCAD


- pracownia sztukaterii drewna, atmosfera w grupie


Pyt.: Sugestie, uwagi wobec staży z tej tematyki:

- wprowadzenie warsztatów w pracowni kamieniarskiej i metalowej


- renowacja, konserwacja metalu, kamienia


- brak uwag – wszystko „perfekt”


- Czekam na następną edycję!

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór na staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 1. MARZEC 2014:  3-7 i 17-21.03.2014
 2. KWIECIEŃ 2014:  31.03-9.04.2014
 3. MAJ (1) 2014:  5-9 i 19-23.05.2014
 4. MAJ (2) 2014:  12-16 i 26-30.05.2014
 5. LIPIEC 2014:  7-16.07.2014
 6. SIERPIEŃ (1) 2014:  28.07-6.08.2014
 7. SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014

Zachęcamy do możliwie szybkiego nadsyłania formularzy zgłoszeniowych! Prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili, zwłaszcza w przypadku późniejszych staży – może zabraknąć miejsc!

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/
Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona!

31.01.2014 r.

W styczniu 2014 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejny staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Udział wzięło w nim 23 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 9 kobiet i 14 mężczyzn.

Program stażu przewidywał m.in. kontynuację prac budowlano-konserwatorskich na terenie pałacu w Guzowie (prace pomocnicze przy remoncie więźby dachowej). W ramach godzin przeznaczonych na prace na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki pracowali w obrębie warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, gdzie zdejmowali niehistoryczne powłoki z gipsowych supraport, oczyszczali stolarkę drzwiową i okienną, wykonywali odkrywki. W pracowni konserwacji drewna Artin w Piasecznie nauczyciele i nauczycielki wykonywali prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w., a w pracowni sztukaterii – nakładali powłoki malarskie i złocenia na odlewy sztukatorskie. W ramach zajęć dotyczących praktycznego projektowania w systemie AutoCAD uczestnicy i uczestniczki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez przedsiębiorstwo budowlane Artin. W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki analizowali aktualnie realizowane projekty konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich (m.in. pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego) oraz wdrażane koncepcje zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (Manufaktura i dawna fabryka Ludwika Grohmana). Program poszerzony był tym razem o wizytę na terenie kilku wybranych obiektów poprzemysłowych Żyrardowa (na życzenie uczestników).

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach (tym razem największym zainteresowaniem cieszyły się prace z konserwacji sztukaterii):

Pyt.: Najbardziej podobało mi się:

- merytoryczne przygotowanie prowadzących, programy stażu, organizacja stażu


- poziom zajęć prowadzonych przez wykładowców i organizacja stażu


- zajęcia w pracowni drewna


- zajęcia praktyczne
[…] w pracowniach konserwacji zabytków

- zajęcia praktyczne w pracowni konserwacji drewna, sztukaterii, wizyty studyjne


- atmosfera! Przede wszystkim zabrakło mi czasu!


- zdobyta wiedza, miła atmosfera, super kwaterunek!

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór na staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 1. LUTY 2014:  3-7 i 17-21.02.2014
 2. MARZEC 2014:  3-7 i 17-21.03.2014
 3. KWIECIEŃ 2014:  31.03-9.04.2014
 4. MAJ (1) 2014:  5-9 i 19-23.05.2014
 5. MAJ (2) 2014:  12-16 i 26-30.05.2014
 6. LIPIEC 2014:  7-16.07.2014
 7. SIERPIEŃ (1) 2014:  28.07-6.08.2014
 8. SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014

Zachęcamy do możliwie szybkiego nadsyłania formularzy zgłoszeniowych! Prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili, zwłaszcza w przypadku późniejszych staży – może zabraknąć miejsc!

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona

23.12.2013 r.

Pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia planów zawodowych i zamierzeń osobistych,
oraz satysfakcji w zakresie
nauczania i konserwacji zabytkowej architektury
w nadchodzącym Nowym Roku 2014

życzy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu „Aedifico et Conservo”


Zespół Fundacji Hereditas

W grudniu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejny staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Był to jednocześnie inauguracyjny staż w roku szkolnym 2013/2014. Udział wzięło w nim 16 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 4 kobiety i 12 mężczyzn.

Program staży przewidywał m.in. kontynuację prac budowlano-konserwatorskich na terenie pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, prace odgrzybieniowe sklepień nad piwnicami, prace pomocnicze przy remoncie więźby dachowej, wybrane prace przy rewaloryzacja parku). W ramach godzin przeznaczonych na prace na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki zdejmowali ponadto niehistoryczne powłoki z gipsowych supraport, oczyszczali stolarkę drzwiową i okienną, wykonywali odkrywki – na terenie warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. W pracowni konserwacji drewna Artin w Piasecznie stażyści i stażystki wykonywali prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w., a w pracowni sztukaterii – nakładali powłoki malarskie i złocenia na odlewy sztukatorskie. W ramach zajęć dotyczących praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Artin. W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich (m.in. pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego) oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (Manufaktura i dawna fabryka Ludwika Grohmana). Program poszerzony był tym razem o wizytę na terenie kilku wybranych obiektów poprzemysłowych Żyrardowa (na życzenie uczestników).

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach (tym razem największym zainteresowaniem cieszyły się prace z konserwacji sztukaterii):

- Najbardziej podobały mi się odlewy z gipsu i formy silikonowe, wyjazd w teren, prace konserwatorskie (za mało odlewów, zajęcia bardzo interesujące)


- Zabrakło czasu wolnego...


- Najbardziej podobały mi się zajęcia praktyczne w pracowni sztukaterii w Warszawie oraz praktyka AutoCAD


- Więcej zajęć praktycznych w pracowni sztukaterii!


- Najbardziej podobały mi się odlewy gipsowe, prace konserwatorskie z drewna i AutoCAD


- Więcej godzin w tematyce sztukaterii

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór na staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 1. STYCZEŃ 2014:  13-17 i 27-31.01.2014
 2. LUTY 2014:  3-7 i 17-21.02.2014
 3. MARZEC 2014:  3-7 i 17-21.03.2014
 4. KWIECIEŃ 2014:  31.03-9.04.2014
 5. MAJ (1) 2014:  5-9 i 19-23.05.2014
 6. MAJ (2) 2014:  12-16 i 26-30.05.2014
 7. LIPIEC 2014:  7-16.07.2014
 8. SIERPIEŃ (1) 2014:  28.07-6.08.2014
 9. SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014

Zachęcamy do możliwie szybkiego nadsyłania formularzy zgłoszeniowych! Prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili, zwłaszcza w przypadku późniejszych staży – może zabraknąć miejsc!

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona!

30.11.2013 r.

W listopadzie 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejny staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Był to jednocześnie inauguracyjny staż w roku szkolnym 2013/2014. Udział wzięło w nim 17 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w tym 6 kobiet i 11 mężczyzn.

Program staży przewidywał m.in. kontynuację prac budowlano-konserwatorskich na terenie pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, prace odgrzybieniowe sklepień nad piwnicami, prace pomocnicze przy remoncie więźby dachowej, wybrane prace przy rewaloryzacja parku). W ramach godzin przeznaczonych na prace na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki zdejmowali ponadto niehistoryczne powłoki z gipsowych supraport, oczyszczali stolarkę drzwiową i okienną, wykonywali odkrywki – a wszystko to na terenie warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. W pracowni konserwacji drewna Artin w Piasecznie stażyści i stażystki wykonywali prace przy konserwacji stolarki drzwiowej z warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w., a w pracowni sztukaterii – nakładali powłoki malarskie i złocenia na odlewy sztukatorskie. W ramach zajęć dotyczących praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Artin. W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich (m.in. pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego) oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (Manufaktura i dawna fabryka Ludwika Grohmana).

W trakcie prac przy Nowogrodzkiej miała miejsce wizyta monitoringowa projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”, realizowana z ramienia Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Podczas kontroli osoby upoważnione przeprowadziły m.in. rozmowy z uczestnikami i uczestniczkami stażu, badając ich zadowolenie z udziału w danej formie wsparcia. Nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji staży.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, przy czym najwięcej dobrych opinii (w ankietach) zebrały tym razem prace przy konserwacji drewnianej stolarki w pracowni konserwacji drewna Artin w Piasecznie. W ankietach natrafiliśmy także na takie wypowiedzi…:

- Przede wszystkim zabrakło… czasu na odpoczynek.

- Zabrakło czasu wolnego…

Ufamy jednak, że po pewnym czasie wspomnienia o niedogodnościach związanych z napiętym programem stażu zbledną, a pozostaną tylko te pozytywne, a przede wszystkim zaowocuje zdobyta w trakcie stażu wiedza i doświadczenie!

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór na staże „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 1. GRUDZIEŃ 2013:  2-11.12.2013
 2. STYCZEŃ 2014:  13-17 i 27-31.01.2014
 3. LUTY 2014:  3-7 i 17-21.02.2014
 4. MARZEC 2014:  3-7 i 17-21.03.2014
 5. KWIECIEŃ 2014:  31.03-9.04.2014
 6. MAJ (1) 2014:  5-9 i 19-23.05.2014
 7. MAJ (2) 2014:  12-16 i 26-30.05.2014
 8. LIPIEC 2014:  7-16.07.2014
 9. SIERPIEŃ (1) 2014:  28.07-6.08.2014
 10. SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014

Zachęcamy do możliwie szybkiego nadsyłania formularzy zgłoszeniowych! Prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili, zwłaszcza w przypadku późniejszych staży – może zabraknąć miejsc!

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona!

31.10.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 5(11) wrzesień / październik 2013 dwumiesięcznika "Kształcenie Zawodowe" ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi "Aedifico et Conservo"

pt. "Fundacja Hereditas otwiera kolejna edycję staży
'Aedifico et Conservo'"


Zachęcamy do lektury!

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze miejsca udziału w kolejnej edycji staży „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”!

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 1. LISTOPAD 2013:  4-8 i 18-22.11.2013
 2. GRUDZIEŃ 2013:  2-11.12.2013
 3. STYCZEŃ 2014:  13-17 i 27-31.01.2014
 4. LUTY 2014:  3-7 i 17-21.02.2014
 5. MARZEC 2014:  3-7 i 17-21.03.2014
 6. KWIECIEŃ 2014:  31.03-9.04.2014
 7. MAJ (1) 2014:  5-9 i 19-23.05.2014
 8. MAJ (2) 2014:  12-16 i 26-30.05.2014
 9. LIPIEC 2014:  7-16.07.2014
 10. SIERPIEŃ (1) 2014:  28.07-6.08.2014
 11. SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014

Zachęcamy do możliwie szybkiego nadsyłania formularzy zgłoszeniowych! Prosimy nie czekać ze zgłoszeniami do ostatniej chwili, zwłaszcza w przypadku późniejszych staży – może zabraknąć miejsc!

Przypominamy, że projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich (m.in. na terenie pałacu w Guzowie, w eklektycznej kamienicy z końca XIX w. przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie). Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona!

26.09.2013 r.

Otwieramy kolejną edycję staży „Aedifico et Conservo”!

Uprzejmie informujemy, że w listopadzie 2013 Fundacja Hereditas otwiera kolejną edycję staży „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.Adresatami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych i instruktorzy praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.

Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Wybrane zagadnienia staży realizowane są ponadto w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie oraz na terenie robót budowlano-konserwatorskich. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Program każdego stażu obejmuje następujące zagadnienia: nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno, projektowanie AutoCAD, ArchiCAD, rewitalizacja architektury postindustrialnej (na przykładzie Łodzi – wizyta studyjna), praktyki terenowe (pałac w Guzowie na Mazowszu, kamienice warszawskie i inne obiekty – w zależności od prowadzonych prac).

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat udziału w programie doskonalenia zawodowego.

Dostępne terminy staży (2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie):

 1. LISTOPAD 2013:  4-8 i 18-22.11.2013
 2. GRUDZIEŃ 2013:  2-11.12.2013
 3. STYCZEŃ 2014:  13-17 i 27-31.01.2014
 4. LUTY 2014:  3-7 i 17-21.02.2014
 5. MARZEC 2014:  3-7 i 17-21.03.2014
 6. KWIECIEŃ 2014:  31.03-9.04.2014
 7. MAJ (1) 2014:  5-9 i 19-23.05.2014
 8. MAJ (2) 2014:  12-16 i 26-30.05.2014
 9. LIPIEC 2014:  7-16.07.2014
 10. SIERPIEŃ (1) 2014:  28.07-6.08.2014
 11. SIERPIEŃ (2) 2014:  5-14.08.2014

Udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Piasecznie pod Warszawą.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.4.3. „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie”, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Ośrodek Rozwoju Edukacji przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967, https://fundacja-hereditas.pl/aedifico-3edycja/

Zapraszamy do udziału! Liczba miejsc w programie jest ograniczona!

29.08.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 4(10) lipiec/ sierpień 2013 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo”

pt. "Konstancin, czyli idealne miejsce na staże "Aedifico et Conservo" blisko Warszawy"


Zachęcamy do lektury!

W sierpniu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Poza planowanym pierwotnie stażem w terminie 29.07-7.08.2013 r., w którym udział wzięło 22 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski, w związku z dużym zainteresowaniem programem staży realizowanych w ramach 2. edycji projektu, uruchomiliśmy dodatkowy staż w terminie 5-14.08.2013 r. W stażu tym wzięło udział 6 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski.

Program staży przewidywał m.in. prace budowlano-konserwatorskie na terenie pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, prace odgrzybieniowe sklepień nad piwnicami, prace pomocnicze przy remoncie więźby dachowej, wybrane prace przy rewaloryzacja parku). Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji. 

W ramach godzin na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki wykonywali ponadto prace w warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. (przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie), m.in. zdejmowanie niehistorycznych powłok z gipsowych supraport, czyszczenie stolarki drzwiowej, wykonywanie odkrywek itp.

W pracowni konserwacji drewna Artin kontynuowali prace nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.), stolarki drzwiowej z kamienicy z przełomu XIX i XX w., a w pracowni sztukaterii – nakładali powłoki malarskie i złocenia na odlewy sztukatorskie.

W ramach zajęć dotyczących praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Artin.

W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich (m.in. pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego) oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (Manufaktura i dawna fabryka Ludwika Grohmana).

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych (poniżej prezentujemy niektóre z nich):

- Bardzo dobra organizacja, wysokiej klasy specjaliści, ciekawe zajęcia, możliwość samodzielnego wykonywania zadań praktycznych, bardzo dobre warunki zakwaterowania!

- Proszę o kontynuację projektu!

- Wszystkie zajęcia były interesujące! Przyjeżdżając sądzilam, że część zajęć potraktuje ulgowo, ale nie wytrzymałam i uczestniczyłam we wszystkich, czego nie żałuję.

- Profesjonalizm prowadzących!

- Takie staże są bardzo potrzebne – zdobycie wiedzy, wymiana doświadczeń!

- Kadra była w pełni profesjonalna, podobała mi się różnorodność zajęć

- Atrakcyjne zajęcia  i idealnie dobrana tematyka

- Bardzo kompetentni i komunikatywni prowadzący!


Przypominamy, że w ramach projektu Aedifico et Conservo funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. Zapraszamy do lektury – w tym miesiącu polecamy artykuł Jarosława Barańskiego, w zakładce „Architektura”.

Przypominamy, że trwa 3. edycja staży Aedifico et Conservo – we wrześniu i październiku odbędzie się rekrutacja do projektu. Na początku września podamy dostępne terminy staży.

Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

30.07.2013 r.

W lipcu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem kolejne staże w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. W stażu zrealizowanym w terminie 1-10.07.2013 r. udział wzięło 14 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski. W dniu 29 lipca rozpoczęliśmy ponadto kolejny staż, który zakończy się 7 sierpnia 2013 r. (informacje podsumowujące ten staż zostaną przygotowane po jego zakończeniu, w ramach sierpniowej aktualizacji strony Aedifico et Conservo III).

Program stażu lipcowego przewidywał m.in. prace budowlano-konserwatorskie na terenie pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, prace odgrzybieniowe sklepień nad piwnicami, prace pomocnicze przy remoncie więźby dachowej). Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji. Stażystom i stażystkom powierzono także wybrane prace przy rewaloryzacja parku.

W ramach godzin na terenie robót budowlano-konserwatorskich stażyści i stażystki wykonywali ponadto prace w warszawskiej kamienicy z przełomu XIX i XX w. (przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie), m.in. zdejmowanie niehistorycznych powłok z gipsowych supraport, czyszczenie stolarki drzwiowej, wykonywanie odkrywek itp.

W pracowni konserwacji drewna Artin kontynuowali prace nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.), stolarki drzwiowej z kamienicy z przełomu XIX i XX w., a w pracowni sztukaterii – nakładali powłoki malarskie i złocenia na odlewy sztukatorskie.

Program przewidywał ponadto włączenie uczestników i uczestniczek w projektowe zagadnienia związane z prowadzeniem i finansowaniem inwestycji w obiektach zabytkowych (na przykładach – m.in. wille w Konstancinie-Jeziornej).

W ramach zajęć dotyczących praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Artin.

W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi stażyści i stażystki zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich (m.in. pałac Scheiblera, pałac Poznańskiego) oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (Manufaktura i dawna fabryka Ludwika Grohmana).
Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych (poniżej prezentujemy niektóre z nich):

- Wszystkie zajęcia bardzo ciekawe! Zabrakło mi zwiedzania i omawiania niektórych zabytków Warszawy (szczególnie przydatne dla osób spoza Warszawy)

- Zabrakło czasu na oglądanie przebudowy i renowacji obiektów z Warszawy

- Najbardziej podobały mi się zajęcia praktyczne na terenie Guzowa i AutoCAD

- Pasja wykładowców, świetny przekaz, kompetencje – BRAWO!!

- Przydałaby się choćby kilkugodzinna wycieczka szlakiem zabytków Warszawy – po zajęciach nie ma na to czasu!

Przypominamy, że w ramach projektu Aedifico et Conservo funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. Na portalu funkcjonuje panel „Zapytaj eksperta”, na którym zamieszczamy odpowiedzi współpracujących z Hereditas specjalistów na pytania nadesłane przez uczestników staży Aedifico et Conservo. W lipcu na panelu „Zapytaj eksperta” zamieściliśmy materiał przygotowany przez Martę Kacprzak (konsultacja Katarzyna Komar-Michalczyk) na temat dziejów i stanu obecnego historycznej architektury uzdrowiskowo-hotelowej znanego nadmorskiego kurortu, Ustki.

Jednocześnie informujemy, że trwa 3. edycja staży Aedifico et Conservo – we wrześniu i październiku odbędzie się rekrutacja do projektu – już wkrótce terminy staży na rok szkolny 2013/2014. Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona!
Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

29.06.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 3(9) maj / czerwiec 2013 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo”

pt.O plusach i minusach plenerowych zajęć z architektury krajobrazu w guzowskim parku, czyli… staże „Aedifico et Conservo” przebiegają zgodnie z planem.

Zachęcamy do lektury!

W czerwcu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem czwarty staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”, w którym udział wzięło 9 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski (w tym 7 mężczyzn i 2 kobiety).

Program merytoryczny zrealizowanego w maju 2013 r. dziesięciodniowego stażu rozpoczął się tradycyjnie od wizyt studyjnych na terenie poddanego niedawno rewaloryzacji parku w Konstancinie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia prac konserwatorskich przy zabytkowych willach Konstancina. Analizie poddano ponadto rewitalizację Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornie (adaptacja dawnego obiektu przemysłowego na centrum handlowe).

Program przewidywał ponadto m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, czyszczenie cegieł z różnych okresów budowy pałacu, odkrywki) i rewitalizacji parku przypałacowego, a także włączenie uczestników i uczestniczek w przygotowywanie projektów adaptacji obiektu do nowych funkcji, adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (układ wodny stawów, projekty rewaloryzacji drzewostanu, alejek, konserwacji i odtworzenia małej architektury parkowej).

W ramach praktyki konserwacji drewna uczestnicy i uczestniczki kontynuowali rozpoczęte przez stażystów i stażystki z poprzednich edycji staży prace przy konserwacji secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) oraz prace przy konserwacji sztukaterii w zakresie nakładania powłok malarskich i złocenia.

W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (Manufaktura i dawna fabryka Ludwika Grohmana).

Program przewidywał ponadto włączenie uczestników i uczestniczek w projektowe zagadnienia związane z prowadzeniem i finansowaniem inwestycji w obiektach zabytkowych.

W ramach zajęć z praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki kontynuowali prace nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Artin.

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do lektury 2. części tekstu Leopolda Komara pt. Młyny nad Kamienną (i jej dopływami).

Uwaga: są jeszcze wolne miejsca w wakacyjnych stażach w ramach 3. edycji projektu: „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013
 • sierpień 2013: 5-14.08.2013 (NOWY TERMIN, uruchomiony na życzenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zapraszamy do udziału!

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w 10-dniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

29.05.2013 r.

W maju 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem czwarty staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”, w którym udział wzięło 19 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski (w tym 7 kobiet i 12 mężczyzn).

Program merytoryczny zrealizowanego w maju 2013 r. dziesięciodniowego stażu rozpoczął się od wizyt studyjnych na terenie poddanego niedawno rewaloryzacji parku w Konstancinie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia prac konserwatorskich przy zabytkowych willach Konstancina. Analizie poddano ponadto rewitalizację Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornie (adaptacja dawnego obiektu przemysłowego na centrum handlowe). Program przewidywał w następnej kolejności m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, czyszczenie cegieł z różnych okresów budowy pałacu, odkrywki) i rewitalizacji parku przypałacowego, a także włączenie uczestników i uczestniczek w przygotowywanie projektów adaptacji obiektu do nowych funkcji, adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (układ wodny stawów, projekty rewaloryzacji drzewostanu, alejek, konserwacji i odtworzenia małej architektury parkowej).

Program przewidywał ponadto praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki kontynuowali rozpoczęte przez stażystów i stażystki z lutowej i marcowej edycji staży prace przy konserwacji secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) oraz prace przy konserwacji sztukaterii w zakresie nakładania powłok malarskich i złocenia. W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (dawna fabryka Ludwika Grohmana). Program przewidywał ponadto włączenie uczestników i uczestniczek w projektowe zagadnienia związane z prowadzeniem i finansowaniem inwestycji w obiektach zabytkowych.

W ramach zajęć z praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki kontynuowali prace nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Artin.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych (poniżej prezentujemy niektóre z nich):

 • Najbardziej podobała mi się praca w sztukaterii i pracowni stolarskiej.

 • Sugestie wobec staży z tej tematyki –
  * większy nacisk na elementy związane z renowacją zabytkowych parków
  * naprawa kamienia, szkła

 • Zajęcia w pracowni sztukaterii były rewelacyjne!! I choć brałem udział drugi raz, to zdecydowanie zwiększyłem swoje umiejętności

 • Najbardziej podobało mi się [...]
  * omówienie uszkodzeń murów w Guzowie
  * zajęcia praktyczne i wyjazdy na tereny budowy i konserwacji (Guzów, Łódź)


Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do lektury tekstu Leopolda Komara pt. Młyny nad Kamienną (i jej dopływami).

Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, uruchomiliśmy nowy termin staży w sierpniu:

sierpień 2013: 5-14.08.2013 – NOWY TERMIN!

Ponadto, są dostępne następujące terminy staży w ramach 3. edycji projektu: „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Zapraszamy do udziału.
Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

30.04.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 2(8)marzec /kwiecień 2013 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo”

pt. "Rewitalizacja neorenesansowego pałacu, czyli dlaczego staże „Aedifico et Conservo” są niekiedy tak wyczerpujące..."


Zachęcamy do lektury!

W kwietniu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem trzeci staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”, w którym udział wzięło 7 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych (poniżej prezentujemy niektóre z nich):

- Najbardziej podobała mi się praktyka w pracowniach
[konserwatorskich]
- Zajęcia praktyczne w pracowni sztukatorskiej i konserwacja drewna!
- Najbardziej podobały mi się zajęcia praktyczne z omawianych zagadnień

Program merytoryczny zrealizowanego w kwietniu 2013 r. dziesięciodniowego stażu rozpoczął się od sugerowanych przez uczestników i uczestniczki wizyt studyjnych na terenie poddanego niedawno rewaloryzacji parku w Konstancinie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia prac konserwatorskich przy zabytkowych willach Konstancina. Program przewidywał w następnej kolejności m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie (konserwacja elementów kamiennych tarasu południowego, prace odgrzybieniowe sklepień nad piwnicami, remont więźby dachowej) i rewitalizacji parku przypałacowego, a także włączenie uczestników i uczestniczek w przygotowywanie projektów adaptacji obiektu do nowych funkcji, adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (układ wodny stawów, projekty rewaloryzacji drzewostanu, alejek, konserwacji i odtworzenia małej architektury parkowej).

Program przewidywał ponadto praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki kontynuowali rozpoczęte przez stażystów i stażystki z lutowej i marcowej edycji staży prace przy konserwacji secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) oraz prace przy konserwacji sztukaterii w zakresie nakładania powłok malarskich i złocenia. W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (dawna fabryka Ludwika Grohmana). Program przewidywał ponadto włączenie uczestników i uczestniczek w projektowe zagadnienia związane z prowadzeniem i finansowaniem inwestycji w obiektach zabytkowych.

W ramach zajęć z praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki kontynuowali prace nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Artin.

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do lektury tekstu Leopolda Komara pt. Wybrane wiejskie realizacje rezydencjalne Hilarego Szpilowskiego na Mazowszu i ich stan obecny.

Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli i nstruktorów praktycznej nauki zawodu, uruchomiliśmy nowy termin staży w sierpniu:

sierpień 2013: 9-18.08.2013 – NOWY TERMIN!

Ponadto, są dostępne następujące terminy staży w ramach 3. edycji projektu: „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Zapraszamy do udziału.
Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

29.03.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 1(7) styczeń/luty 2013 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo”

pt. Trzecia edycja staży dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”


Zachęcamy do lektury!

W marcu 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem drugi staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”, w którym udział wzięło 7 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski.

Program stażu spotkał się z pozytywnym przyjęciem stażystów i stażystek, o czym świadczą zapisy w ankietach ewaluacyjnych (poniżej prezentujemy niektóre z nich):

- Zajęcia z konserwacji drewna z panem Cichym - bardzo ciekawe. Poszerzyłabym o zajęcia ze zdejmowania wymiarów z istniejących obiektów zabytkowych.

- Najbardziej podobały mi się prace w Guzowie - inwentaryzacja, pracownia sztukaterii, konserwacja drewna

- Sugestie wobec staży z tej tematyki - poszerzenie o konserwację innych materiałów!

Program merytoryczny zrealizowanego w marcu 2013 r. dziesięciodniowego stażu przewidywał m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie i rewitalizacji parku przypałacowego, a także włączenie uczestników i uczestniczek w przygotowywanie projektów adaptacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa). Na wyraźne życzenie stażystów i stażystek w większym niż dotąd zakresie wprowadzono do programu zagadnienia związane z architekturą krajobrazu (projektowanie zieleni, rewaloryzacja historycznych parków, inwentaryzacja itp.).

Program przewidywał ponadto praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki kontynuowali rozpoczęte przez stażystów i stażystki z lutowej edycji staży prace przy konserwacji secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) oraz prace przy konserwacji sztukaterii (na życzenie stażystów – przede wszystkim w zakresie nakładania powłok malarskich i złocenia). W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji kamienic i pałaców fabrykanckich (o wprowadzenie tych zagadnień do tematyki staży bardzo często prosili uczestnicy staży w 2. edycji „Aedifico et Conservo”) oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (dawna fabryka Ludwika Grohmana). Program przewidywał ponadto włączenie uczestników i uczestniczek w projektowe zagadnienia związane z prowadzeniem inwestycji w obiektach zabytkowych oraz – w wybranych zakresach – finansowanie inwestycji związanych z rewitalizacją zabytków.

W ramach zajęć z praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali ponadto nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Artin.

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do odwiedzenia panelu „Zapytaj eksperta”, w którym na pytanie jednej z uczestniczek staży, związanym z finansowaniem prac na rewitalizację obiektów historycznych ze źródeł finansowania zwrotnego, odpowiada Joanna Rajchert. Zachęcamy do regularnej lektury panelu eksperckiego i zadawania pytań – współpracujący z Fundacją Hereditas specjaliści z przyjemnością na nie odpowiedzą!

Zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli i nstruktorów praktycznej nauki zawodu, uruchomiliśmy nowy termin staży w sierpniu:

sierpień 2013: 9-18.08.2013 – NOWY TERMIN!

Ponadto, są dostępne następujące terminy staży w ramach 3. edycji projektu: „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Zapraszamy do udziału.
Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

28.02.2013 r.

W lutym 2013 r. zakończyliśmy z sukcesem pierwszy staż w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”, w którym udział wzięło 6 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski. W uzasadnieniu potrzeby udziału w stażu uczestnicy i uczestniczki wskazywali m.in.

- Nabyta wiedza […] w powiązaniu z umiejętnościami praktycznymi przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności nauczania uczniów, a tym samym zapewni im możliwość dostosowania do zmieniającego się rynku pracy. Tematyka stażu jest adekwatna i zarazem niezbędna w kontekście uruchomienia […] nowego kierunku w mojej szkole dla zawodu technik renowacji elementów architektury.  Uczestnictwo w projekcie umożliwi mi sprostanie wymogom, jakie nakłada realizacja podstawy programowej w tym zawodzie. […] niezwykle istotne jest nabycie i uzupełnienie przeze mnie wiedzy w zakresie nowych technik w konserwacji architektury, wystroju architektonicznego oraz zasad projektowania z wykorzystaniem Auto/ArchiCAD.

- […] jako nauczyciel prowadzę zajęcia teoretyczne , jak również praktyczne w technikum budowlanym. Programy do projektowania typu CAD zamierzam w większym zakresie  wykorzystywać  na zajęciach z rysunku technicznego, jak i pracowni dokumentacji technicznej. Elementy  dotyczące napraw, konserwacji z wykorzystaniem nowych technik  i nowoczesnych technologii wykorzystywane są na zajęciach praktycznych, […] również zamierzam wykorzystywać [je] na zajęciach pozalekcyjnych np. w ramach 19. godziny. Nie bez znaczenia jest zapoznanie się z nowymi technologiami w rzeczywistych warunkach w zakładzie czy na budowie.

- Jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu prowadzę zajęcia z uczniami kształcącymi się na stolarza oraz technika technologii drewna. W związku ze zmianą podstawy programowej w szkołach zawodowych, w mojej szkole wdrażany jest modułowy system nauczania. Prowadzący zajęcia nauczyciele będą więc prowadzić połączone zajęcia teoretyczne i praktyczne. Taka sytuacja wymaga potrzebę doszkolenia się nauczycieli. Tematyka zajęć organizowanych w ramach projektu tworzonego przez fundację Heraditas umożliwia poszerzenie wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności niezbędnych do efektywniejszego nauczania. Dodam, iż na terenie Podlasia niezmiernie rzadko odbywają się szkolenia dla nauczycieli branży drzewnej, tym bardziej jestem zainteresowany wzięciem udziału w państwa projekcie.

Program merytoryczny zrealizowanego w lutym 2013 r. dziesięciodniowego stażu przewidywał m.in. praktykę budowlano-konserwatorską na kolejnych etapach rewitalizacji pałacu w Guzowie i rewitalizacji parku przypałacowego. Uczestnicy i uczestniczki pod okiem opiekuna przygotowywali projekty adaptacji obiektu do nowych funkcji (hotel, sale konferencyjno-szkoleniowe etc.), adaptacji wnętrz i rewaloryzacji parku (drzewostan, aleje, mała architektura parkowa). Program przewidywał ponadto praktykę konserwacji drewna – uczestnicy i uczestniczki pracowali nad konserwacją secesyjnej stolarki okiennej (z warszawskiej kamienicy z ok. 1905 r.) oraz  prace nad konserwacją sztukaterii (w zakresie nakładania powłok malarskich i złocenia). W trakcie wizyt studyjnych na terenie Łodzi uczestnicy i uczestniczki zapoznali się z aktualnie realizowanymi projektami konserwacji architektury (kamienice i palace fabrykanckie) oraz wdrażanymi koncepcjami zagospodarowania historycznej architektury postindustrialnej do nowych funkcji (m.in. dawna fabryka Ludwika Grohmana, d. fabryka Scheiblera – adaptowana na lofty i in.). W ramach zajęć z praktycznego projektowania w systemie AutoCAD nauczyciele i nauczycielki pracowali nad koncepcjami architektonicznymi realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Artin. Program przewidywał ponadto włączenie uczestników i uczestniczek w zagadnienia związane z prowadzeniem inwestycji w obiektach zabytkowych oraz – w wybranych zakresach – finansowanie inwestycji związanych z rewitalizacją zabytków.

W styczniu 2013 r. dokonaliśmy niezbędnych uzupełnień Programu Doskonalenia Zawodowego – według wskazań i sugestii samych uczestników staży, tak aby optymalnie dopasować program staży do potrzeb nauczycieli i nauczycielek. Wśród tematów / zakresów, których wprowadzeniem do Programu Doskonalenia Zawodowego nauczyciele i nauczycieli byli najbardziej zainteresowani, znalazły się m.in.: konserwacja tynków historycznych, konserwacja detalu architektonicznego, wizyty studyjne/praktyki na terenie pałaców fabrykanckich i kamienic w Łodzi (element wprowadzony już podczas stażu lutowego), większe zakresy prac przy sztukaterii (w lutym wprowadzono m.in. nakładanie powłok i złoceń na sztukaterie), większy zakres projektowania w systemie AutoCAD. Pożądane przez szkoły elementy będą w miarę możliwości wprowadzane podczas kolejnych staży.

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu szczególnie zapraszamy do lektury tekstu dr-a Zbigniewa Michalczyka pt. Anioły pod Wawelem czyli o adaptacji dawnego klasztoru koletek w Krakowie do nowych funkcji.
Informujemy, że są jeszcze dostępne terminy staży w ramach 3. edycji projektu: „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • marzec 2013: 11-17.03.2013 i 25-27.03.2013
 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Zapraszamy do udziału.
Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

30.01.2013 r.

Z przyjemnością informujemy, że na łamach numeru 6(6) listopad/grudzień 2012 dwumiesięcznika „Kształcenie Zawodowe” ukazał się kolejny tekst poświęcony projektowi „Aedifico et Conservo” pt.
Projekt Fundacji Hereditas wyróżniony przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Zachęcamy do lektury!

Przypominamy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W tym miesiącu na portalu pojawił się artykuł Joanny Rajchert pt. Przegląd powojennych obiektów handlowych w Warszawie i ich dzień dzisiejszy

Dodatkowo, w ramach 3. edycji projektu „Aedifico et Conservo”, portal został wzbogacony o przeglądarkę QR-kodów dla wybranych pomieszczeń pałacu w Guzowie, na terenie którego odbywają się staże. QR-kody są dostępne z poziomu obiektu – uczestnicy staży "Aedifico et Conservo" podczas prac na terenie pałacu mogą skanować QR-kody za pomocą telefonu komórkowego z aparatem ze specjalną aplikacją i wykorzystywać umieszczone pod kodami materiały. Na portalu projektu „Aedifico et Conservo” prezentujemy informacje, które umieszczono pod poszczególnymi kodami (patrz obok: Przeglądarka QR-kodów dla pałacu w Guzowie).

W tym miesiącu przeglądarka kodów QR została wzbogacona o następujące kody:

- kod z ogólną informacją dot. obiektu (umieszczony na portyku kolumnowym głównego wejścia do pałacu)
- kod dla sali balowej
- kod dla parku przypałacowego

Informujemy, że są już dostępne terminy staży w ramach 3. edycji projektu: „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:
2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • luty 2013: 11-15.02.2013 i 25.02-01.03.2013
 • marzec 2013: 11-17.03.2013 i 25-27.03.2013
 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Zapraszamy do udziału.

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

21.12.2012 r.

Pełnych radości Świat Bożego Narodzenia
oraz wielu satysfakcjonujących dokonań w zakresie
nauczania i konserwacji zabytkowej architektury
w nadchodzącym Nowym Roku 2013

życzy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu „Aedifico et Conservo”
Zespół Fundacji Hereditas

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu "Aedifico et Conservo” funkcjonuje specjalistyczny portal internetowy, co miesiąc aktualizowany o nowe treści dot. przedmiotowej tematyki projektu – konserwacji architektury i wystroju architektonicznego: https://fundacja-hereditas.pl/portal/. W ramach 3. edycji projektu portal został wzbogacony m.in. o przeglądarkę QR-kodów dla wybranych pomieszczeń pałacu w Guzowie, gdzie odbywają się staże. QR-kody są już dostępne z poziomu obiektu - uczestnicy staży "Aedifico et Conservo" podczas prac na terenie pałacu mogą skanować QR-kody za pomocą telefonu komórkowego z aparatem ze specjalną aplikacją i wykorzystywać umieszczone pod kodami materiały. Na specjalistycznym portalu projektu „Aedifico et Conservo” prezentujemy m.in. informacje, które umieszczono pod poszczególnymi kodami (patrz obok: Przeglądarka QR-kodów dla pałacu w Guzowie).

W tym miesiącu portal „Aedifico et Conservo” https://fundacja-hereditas.pl/portal/ został ponadto wzbogacony o artykuł Leona Korepty pt. „Adaptacja d. Małej Synagogi w Płocku do funkcji Muzeum Żydów Mazowieckich”. Zachęcamy do lektury! Zapraszamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

Przypominamy, że są już dostępne terminy staży i dokumenty rekrutacyjne dla 3. edycji projektu: „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:
2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • luty 2013: 11-15.02.2013 i 25.02-01.03.2013
 • marzec 2013: 11-17.03.2013 i 25-27.03.2013
 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Już dziś zapraszamy do udziału! Trzecia edycja przewiduje nowe lokalizacje staży i nowe zakresy tematyczne, obejmujące m.in. staże w pracowni konserwacji drewna przy Artin Sp. z o.o. w Piasecznie. Tam, pod okiem doświadczonego pracownika, uczestnicy i uczestniczki wykonywać będą prace przy konserwacji stolarki otworowej secesyjnej kamienicy z ul. Marszałkowskiej w Warszawie.

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Tematem wiodącym staży jest:

 • konserwacja architektury i wystroju architektonicznego

Program staży przewiduje m.in.:

 • praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich i w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie (m.in. kompleks mieszkalny Sand City w Piasecznie, pracownia konserwacji drewna, pracownia sztukaterii w Warszawie),
 • prace przy konserwacji sztukaterii
 • prace przy konserwacji drewna (stolarka otworowa secesyjnej kamienicy z ul. Marszałkowskiej w Warszawie)
 • projektowanie AutoCAD,
 • dwa autokarowe wyjazdy – praktyki terenowe (pałac w Guzowie pod Warszawą oraz wybrane fabryki Łodzi)
 • inne – w zależności od zainteresowań i potrzeb danej grupy stażystów oraz aktualnie prowadzonych robót budowlano-konserwatorskich w Warszawie i okolicach

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

29.11.2012 r.

Z przyjemnością informujemy, że projekt Fundacji Hereditas:
„Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”
zrealizowany w ramach Priorytetu III
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

otrzymał wyróżnienie
Ośrodka Rozwoju Edukacji (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia),
prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
w ramach dobrych praktyk edukacyjnych „Szkoła się opłaca”.

W tym miesiącu zachęcamy gorąco do lektury artykułu poświęconego założeniom i realizacji projektu „Aedifico et Conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”
pt. Aedificare – znaczy budować. Staże dla nauczycieli szkół zawodowych z całej Polski,
który ukazał się na łamach numeru 5/2012 (wrzesień-październik) dwumiesięcznika
„Kształcenie Zawodowe”

Przypominamy, że są już dostępne terminy staży w ramach 3. edycji projektu: „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:
2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • luty 2013: 11-15.02.2013 i 25.02-01.03.2013
 • marzec 2013: 11-17.03.2013 i 25-27.03.2013
 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Już dziś zapraszamy do udziału.

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą. Program przewiduje uczestnictwo nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w dwutygodniowych stażach w przedsiębiorstwie budowlanym ARTIN Zespół Koordynacji Inwestycji Sp. z o.o., posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych (zespoły mieszkaniowe, biurowce np. Sand City Tower Piaseczno, kompleksy przemysłowe), konserwacji zabytkowej architektury i wystroju architektonicznego. Idea staży opiera się na pozyskaniu przez nauczycieli doświadczenia w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, poznaniu obecnie stosowanych technologii, metod, materiałów itp.

Tematem wiodącym staży jest:

 • konserwacja architektury i wystroju architektonicznego

Program staży przewiduje m.in.:

 • praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich i w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie (m.in. kompleks mieszkalny Sand City w Piasecznie, pracownia architektoniczno-konserwatorska Fronton w Warszawie, pracownia sztukaterii w Warszawie),
 • prace przy konserwacji sztukaterii
 • prace przy konserwacji drewna (stolarka otworowa)
 • projektowanie AutoCAD,
 • dwa autokarowe wyjazdy – praktyki terenowe (pałac w Guzowie pod Warszawą oraz wybrane fabryki Łodzi)
 • inne – w zależności od zainteresowań i potrzeb danej grupy stażystów oraz aktualnie prowadzonych robót budowlano-konserwatorskich w Warszawie i okolicach

Liczba miejsc w programie jest ograniczona! Dodatkowe informacje o rekrutacji, zasadach udziału i samym projekcie są udzielane w Biurze Projektu w Warszawie, tel. 22 891 01 62, 500 538 967.

Gorąco zachęcamy ponadto do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na specjalistycznym portalu projektu „Aedifico et Conservo”: https://fundacja-hereditas.pl/portal/, na którym co miesiąc zamieszczamy artykuły dot. wybranych zagadnień związanych z konserwacją architektury i wystroju architektonicznego. Zachęcamy też do zapoznania się z zamieszczonymi w panelu „Zapytaj eksperta” pytaniami uczestników projektu, na które odpowiadają nasi eksperci.

30.10.2012 r.

Z przyjemnością informujemy, że w 2013 r. przewidujemy wprowadzenie do programu staży projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce” konserwacji stolarki drzwiowej i okiennej w pracowni konserwacji drewna przedsiębiorstwa Artin, w Piasecznie. Uczestnicy staży wezmą udział w pracach konserwatorskich przy stolarce okiennej z secesyjnej kamienicy warszawskiej z ok. 1905-06 r. oraz konserwacji drewnianych schodów (XIX/XX w.) z pałacu w Guzowie pod Warszawą.

Dodatkowo przypominamy, że są już dostępne terminy staży w ramach projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • luty 2013: 11-15.02.2013 i 25.02-01.03.2013
 • marzec 2013: 11-17.03.2013 i 25-27.03.2013
 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Już dziś zapraszamy do udziału.

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona!


28.09.2012 r.

Adresatami projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce” są nauczyciele szkół zawodowych kierunków architektoniczno-budowlanych i mechanicznych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Kierunki architektoniczno-budowlane i mechaniczne szkolnictwa zawodowego charakteryzuje duża innowacyjność, stąd ustawiczna aktualizacja kwalifikacji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu tych kierunków jest kluczowa. Współpraca nauczycieli z przedsiębiorstwami to dostosowanie programu nauki w szkołach do potrzeb współczesnego rynku, a wzrost jakości kadr to eskalacja poziomu kształcenia w szkołach. W szkołach zawodowych budowlanych i mechanicznych zatrudnionych jest najwięcej nauczycieli szkolnictwa zawodowego (w mechanicznych: 5571 osób; w budowlanych: 2777 osób). Do tej pory wsparciem w postaci staży, w projektach realizowanych w ramach Priorytetu III POKL: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałania 3.4.3: Upowszechnianie uczenia się przez całe życie objęto ok. 850 nauczycieli i nauczycielek szkół mechanicznych i ok. 1500 nauczycieli i nauczycielek szkół budowlanych (razem 2350), przy czym mężczyźni stanowią średnio 60% objętych wsparciem osób (wg Nauczyciele przedmiotów zawodowych w projektach/ORE). W tym, w ramach projektu Aedifico et Conservo (I i II edycja) objęto dotychczas wsparciem ok. 200 nauczycieli i nauczycielek szkół zawodowych architektoniczno-budowlanych i mechanicznych. Jeszcze ok. 15% nauczycieli i nauczycielek szkół mechanicznych i ok. 54% ze szkół budowlanych potrzebuje wsparcia.

Uprzejmie informujemy, że są już dostępne terminy staży w ramach projektu „Aedifico et Conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”:

2 x 5 dni stażu po 8 godz. zegarowych dziennie:

 • luty 2013: 11-15.02.2013 i 25.02-01.03.2013
 • marzec 2013: 11-17.03.2013 i 25-27.03.2013
 • kwiecień 2013: 15-24.04.2013
 • maj 2013: 10-19.05.2013
 • czerwiec 2013: 03-12.06.2013
 • lipiec 2013: 01-10.07.2013
 • sierpień 2013: 29.07-7.08.2013

Już dziś zapraszamy do udziału. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie projektu od listopada 2012 r.

Przypominamy, że udział w projekcie jest bezpłatny, organizator zapewnia zakwaterowanie w komfortowym hotelu, całodniowe wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe podczas staży), urządzenia pamięci przenośnej (pen drive’y), materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 (wyjazd). Zajęcia odbywać się będą w Warszawie oraz Piasecznie pod Warszawą.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona!


28.08.2012 r.

Informujemy, iż z dn. 01.08.2012 r. rozpoczęliśmy realizację 3 edycji projektu „Aedifico et conservo. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych do udziału w 10-dniowych stażach, w rzeczywistych warunkach pracy.
Program stażu obejmuje:

 • nowoczesne technologie w konserwacji architektury i wystroju architektonicznym: kamień, sztukaterie, metal, drewno
 • praktyczne zajęcia na terenie robót budowlano-konserwatorskich oraz w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie
 • projektowanie AutoCAD, ArchiCAD
 • 2 autokarowe wyjazdy- praktyki terenowe (dwory i pałace Mazowsza, rewitalizacja architektury postindustrialnej na przykładzie Łodzi)

Szczegółowe informacja zamieszczone są w zakładce „informacje o projekcie” oraz w Biurze Projektu pod nr tel. 22 891 01 62.

FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl