Regulamin uczestnictwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Aedifico et conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”


§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu „Aedifico et conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”. Nr projektu: WND-POKL.03.04.03-00-048/12. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie- projekty konkursowe.

§ 2
Słownik pojęć

Organizator – Fundacja Hereditas.
Uczestnik – kandydat spełniający wymogi określone w regulaminie i zakwalifikowany do działu w projekcie.
Projekt – „Aedifico et conservo III. Eskalacja jakości kształcenia zawodowego w Polsce”.
Biuro Projektu – Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 4 lok. 4, 00-590 Warszawa, tel. 22 891 01 62, fax 22 891 01 62, e-mail: projekty@fundacja-hereditas.pl, www.fundacja-hereditas.pl.

§ 3
Informacja o projekcie

 1. Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 30.09.2014 r.
 2. Projekt jest adresowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół zawodowych na kierunkach architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych.
 3. Celem projektu jest rozszerzenie i dostosowanie do potrzeb rynku pracy kwalifikacji zawodowych 320 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu kierunków architektoniczno-budowlanych, inżynieryjno-technicznych i mechanicznych. Ponadto w ramach projektu spodziewane jest  wypracowanie pozytywnej zmiany i nowej jakości w szkolnictwie zawodowym poprzez  ścisłą współpracę szkół zawodowych kierunków inżynieryjno-technicznych i architektoniczno-budowlanych z przedsiębiorstwami inżynieryjno-technicznymi i architektoniczno- budowlanymi.
 4. Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizator zapewnia zakwaterowanie, całodniowe wyżywienie, wszelkie materiały szkoleniowe i zwrot kosztów podróży uczestników do kwoty 61,00 zł (przyjazd) i 61,00 zł (wyjazd).
 5. W ramach projektu Uczestnicy wezmą udział w dwutygodniowym stażu. Obszary tematyczne stażu: konserwacja architektury i wystroju architektonicznego (kamień, metal, drewno, szkło), projektowanie AutoCAD, praktyczne zajęcia na terenach robót budowlano-konserwatorskich i w pracowniach konserwacji zabytków w Warszawie, dwa autokarowe wyjazdy – praktyki terenowe (dwory i pałace Mazowsza i rewitalizacja architektury postindustrialnej Łodzi).
 6. Informacje o terminach realizacji stażu zamieszczone zostaną na stronie Organizatora: www.fundacja-hereditas.pl i w Biurze Projektu.

§ 4
Rekrutacja

 1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:
  a) jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w szkole zawodowej o kierunku architektoniczno – budowlanym lub inżynieryjno – technicznym lub instruktorem praktycznej nauki zawodu branży architektoniczno – budowlanej lub inżynieryjno – technicznej;
  b) złoży w Biurze Projektu (osobiście lub prześle pocztą tradycyjną) komplet prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, tj:
  - formularz zgłoszeniowy – deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  - zaświadczenie o zatrudnieniu,
  - oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu oraz zamieszczone na stronie www.fundacja-hereditas.pl.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania do Projektu planowanej liczby 320 osób, które objęte zostaną wsparciem. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa. W razie rezygnacji Uczestnika, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.
 4. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasad równych szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy Uczestników z uwzględnieniem kryterium szczegółowego: pierwszeństwo przyjęcia będą mieli mężczyźni – do momentu osiągnięcia zaplanowanej liczby mężczyzn.
 6. Każdy Uczestnik Projektu zostanie poinformowany pisemnie, bądź telefonicznie o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

§ 5
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo:
  • bezpłatnego udziału w projekcie,
  • zgłaszania uwag i oceny dotyczących realizacji projektu,
  • otrzymania imiennego certyfikatu udziału w programie doskonalenia zawodowego,
  • otrzymania przewidzianych w projekcie materiałów,
  • otrzymania przewidzianego w projekcie zakwaterowania, wyżywienia, zwrotu kosztów podróży (w ramach określonego limitu).
 2. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do:
  • przestrzegania niniejszego Regulaminu,
  • uczestnictwa we wszystkich przewidzianych dla Uczestnika zajęciach (2-tygodniowy staż, trwający 10 dni, po 8 godzin zegarowych dziennie) – za wyjątkiem sytuacji o których mowa w § 6 ust. 2.
  • punktualnego i aktywnego udziału w projekcie  w terminach i miejscach wyznaczonych przez Organizatora,
  • przystąpienia do testów sprawdzających poziom wiedzy,
  • każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na przedkładanych przez Organizatora listach obecności (własnoręczny podpis),
  • udzielania wyczerpujących informacji dla celów monitoringu i ewaluacji (w tym wypełnianie ankiet ewaluacyjnych, podpisywanie potwierdzeń odbioru materiałów, korzystania z noclegu, wyżywienia itp.)
 3. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest spełnienie wymogów opisanych w §5 punkt 2.

§ 6
Frekwencja

 1. Zasadniczo Organizator wymaga udziału w pełnym cyklu stażowym.
 2. Uczestnik projektu może usprawiedliwić nieobecność na zajęciach jedynie w przypadku choroby lub ważnych sytuacji losowych (tj. wypadek, śmierć najbliższego członka rodziny etc.)
 3. W wyżej opisanych przypadkach dopuszczamy możliwość absencji w max. 20% stażu. Brak pełnej, 100% frekwencji może zostać usprawiedliwiony na podstawie oświadczenia Uczestnika i/lub przedstawienia dokumentów potwierdzających daną sytuację. W takiej sytuacji wymagana frekwencja umożliwiająca uzyskanie certyfikatu udziału w programie doskonalenia zawodowego to udział w min. 80% zajęć.

§ 6
Rezygnacja

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami, bądź została zgłoszona 7 dni przed rozpoczęciem stażu do Biura Projektu bez podawania przyczyn.
 2. Uczestnik jest zobowiązany w ciągu 3 dni od zaistniałej sytuacji do złożenia pisemnej rezygnacji
  w Biurze Projektu, podając powody rezygnacji.
 3. Za niewypełnianie postanowień zawartych w regulaminie zostanie uznane w szczególności opuszczenie więcej niż 20% zajęć.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie Projektu, w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu, a także w sytuacjach, których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.
 2. W przypadku spraw nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2012 r. do końca realizacji Projektu.
 4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
 5. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie Fundacji www.fundacja-hereditas.pl oraz w Biurze Projektu.
FUNDACJA HEREDITAS, www.fundacja-hereditas.pl