wtorek, 28 maja, 2024

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Arte” zwana dalej Fundacją,
  ustanowiona została przez Dorotę Jagiełło zwaną dalej Fundatorem,
  aktem notarialnym Repertorium A nr 6619/2008, sporządzonym w dniu
  01 października 2008 roku przez notariusza Annę Zaborowską-Nowocień, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 24/26 lok. 14.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru fundacji
  w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.

§ 2.

 1. Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 3. W razie potrzeby Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura
  w innych miastach na terenie kraju.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3.

Fundacja posiada emblemat i używa pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Radę Fundacji.

II. Cele i zadania Fundacji

§ 4.

 1. Celem Fundacji jest dążenie do rozwoju artystycznego, krzewienie kultury i sztuki.
 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  2.1. organizowanie imprez publicznych, turystycznych,
  2.2. organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych, krajoznawczych.
  2.3. współpracę z organizacjami, samorządami i środowiskami:
  nauki, kultury i sztuki,
  2.4. wspieranie instytucji, ośrodków, placówek i klubów o profilu artystycznym
  i naukowym, artystów, stowarzyszeń działających na rzecz kultury, tworzenie klubów zainteresowań,
  2.5. prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem artystycznym,
  2.6. wspieranie instytucji oraz organizacji, realizujących cele zbieżne z celami Fundacji,
  2.7. prowadzenie kursów i szkoleń,
  2.8. wspieranie inicjatyw przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.

§ 5.

 1. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy dla działu administracji publicznej – kultura.

III. Majątek Fundacji

§ 6.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.
 2. Majątek fundacji mogą stanowić również:
  2.1. dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy, subwencje osób prawnych,
  2.2. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
  odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  2.3. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  2.4. dochody ze zbiórek publicznych.
 3. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.
 4. Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

IV. Władze Fundacji

§ 7.

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 8.

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz
  odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.
 2. Członków pierwszego zarządu powołuje Fundator.
 3. Organem uprawnionym do powoływania i odwoływania członków Zarządu,
  z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, jest Rada Fundacji.
 4. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu nowy jego skład nie został powołany,
  Zarząd w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 6. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady, zaś w szczególności:
  6.1 uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych,
  6.2 sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności
  i przedstawianie ich radzie.
 7. Zarząd Fundacji na pierwszym posiedzeniu ustali projekt regulaminu i sposobu dokumentowania pracy zarządu.
 8. Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest zgoda wszystkich jego członków na podjęcie uchwały.
 9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego.
 10. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.
 11. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji.

§ 9.

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
 2. Jeżeli powołano więcej niż jednego członka Zarządu, składanie oświadczeń woli
  w zakresie nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań wymaga podpisu Prezesa
  i członka Zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji

§ 10.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji w sprawach jej działalności statutowej.
 2. Rada Fundacji składa się z Przewodniczącego Rady oraz członków
  w liczbie od 1 do 6.
 3. Fundator dokonuje wyboru Członków Rady Fundacji m.in. spośród osób, które wspierały finansowo Fundację, bądź w inny sposób oddały istotne zasługi w realizacji celów Fundacji i osób będących autorytetami w dziedzinach, w których działa Fundacja.
 4. Rada Fundacji jest powoływana na okres 2-letniej kadencji.
 5. Rada Fundacji zbiera się co najmniej 1 raz w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy składu rady.
 7. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Fundacji do 31 marca każdego roku.
 8. Obrady Rady są protokołowane. Protokóły przechowuje Przewodniczący Rady.
 9. Do zakresu kompetencji Rady należy:
  9.1 zatwierdzania planów i programów merytorycznych oraz finansowych,
  a także sprawozdań z ich wykonania,
  9.2 w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu udzielanie upoważnień zarządowi w ściśle określonym zakresie na czas ograniczony lub nieograniczony,
  9.3 przedstawianie do dnia 31 marca kolejnego roku sprawozdania z działalności Fundacji Zgromadzeniu Fundatorów,
  9.4 reprezentowanie Fundacji przy zwieraniu umów majątkowych pomiędzy Fundacją, a członkami Zarządu.
 10. Osoby zasiadające w Radzie Fundacji nie mogą otrzymywać diet i zwrotu kosztów
  z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji wyższych niż miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 11.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

V. Działalność gospodarcza

§ 12.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach odpowiednich do realizacji celów Fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji są:
  2.1. artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z,
  2.2. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,
  2.3. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
  2.4. działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
  2.5. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z,
  2.6. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z,
  2.7. wydawanie książek 58.11.Z,
  2.8. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet 47.91.Z,
  2.9. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z,
  2.10. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.
 3. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się, niezależnie od majątku posiadanego przez Fundację na realizację działalności statutowej, środki finansowe w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu zakładu
  i jego kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 7. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewniać pełny zwrot poniesionych nakładów,
  a dochód z niej osiągany przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej Fundacji.

§ 13.

 1. Fundacja nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Fundacja nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na rzecz członków organów Fundacji, pracowników oraz innych osób
  o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 3. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby,
  o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

§ 14.

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji, ani wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie zakładów.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 15.

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel działania Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

§ 16.

 1. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
 3. W uchwale likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora
  oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
 4. Likwidatorem nie może zostać wyznaczona osoba pełniąca wcześniej
  funkcję członka Zarządu lub Rady Fundacji.
 5. Wynagrodzenie likwidatora, za cały okres prowadzenia likwidacji, nie może być wyższe niż 1,5 -krotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego otwarcie likwidacji, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 17.

 1. W skład Pierwszego Zarządu Fundacji wolą Fundatora wchodzą następujące osoby:
  1) Pani Dorota Jagiełło – Prezes Zarządu,
 2. W skład pierwszej Rady Fundacji wolą Fundatora wchodzą następujące osoby:
  1) Brygida Zawiślak – Przewodniczący Rady Fundacji,
  2) Katarzyna Bogucka – Członek Rady Fundacji.